jak złożyć apelację od wyroku sąduApelacja i zażalenie są oficjalnymi środkami odwoławczymi w procesie karnym. Prawo do ich złożenia mają obydwie strony procesu. Zaskarżeniu może ulec wyrok sądu pierwszej instancji, w całości lub w części.

W apelacji należy wskazać czego dokładnie ma ona dotyczyć oraz jakie są wymagania. Każdy stawiany wyrokowi zarzut musi być uzasadniony jako naruszenie prawa, błąd w ustaleniach lub nieważność postępowania. Przygotowanie apelacji jest procesem bardzo skomplikowanym, dlatego zaleca się, aby tworzyć je w ścisłej konsultacji z prawnikami. W przypadku sądów okręgowych istnieje wręcz obowiązek przyrządzania i podpisywania każdej apelacji przez radcę prawnego bądź adwokata.

Osoba składająca apelację ma również prawo do wskazaniu nowych informacji w postaci dowodów i potwierdzonych faktów. Apelację składa się zawsze w formie pisemnej do sądu odwoławczego, odbywa się to natomiast za pośrednictwem sądu, od którego decyzji się odwołujemy. Na jej złożenia mamy 14 dni od momentu zapadnięcia wyroku. Apelacja nie może zostać przyjęta, jeżeli zostaje złożona po terminie lub przez osobę, która nie jest do tego uprawniona. Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją o nie przyjęciu apelacji możemy złożyć zażalenie.

Po otrzymaniu apelacji sąd może zadecydować o zmianie decyzji, bądź utrzymaniu jej w mocy. Sąd decyduje o zmianie wyroku jeżeli stwierdzi obrazę przepisów, błędy w ustaleniach lub niewspółmierność kary do popełnionego czynu.

Niezależnie od innych okoliczności sąd uchyla zaskarżenie jeśli sąd był nienależycie obsadzony, sąd nieodpowiedniego rzędu orzekał o sprawie, która według prawa do niego nie należała, użyto środka karnego nieujętego w zapisie ustawy, nie zostały dopełnione wymagania administracyjne, oskarżony nie posiadał prawomocnego obrońcy lub oskarżony nie był obecny podczas rozpoznania sprawy.

W przypadku, gdy utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby uznawane za niesprawiedliwe, ulega ono zmianie z korzyścią dla oskarżonego.