17 lipca weszły w życie zmiany w Kodeksie Karnym (k.k.), Kodeksie postępowania karnego (k.p.k.) oraz w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nowością jest przede wszystkim wprowadzenie obowiązku zgłaszania do organów ścigania przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich oraz niektórych, innych przestępstw.

Celem nowelizacji jest zwiększenie poziomu ochrony osób małoletnich i osób nieporadnych z powodu swojego stanu fizycznego lub umysłowego. Z tego powodu do art. 240 k.k. dodano przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i niektórych przestępstw seksualnych. Zwiększono też karalność przestępstw wymierzonych przeciwko wolności, rodzinie oraz osobom nieporadnym.

Art. 240 k.k. wyznacza prawny obowiązek informowania organów ścigania. Jego brzmienie rozszerzono. Podobny zakres ma art. 304 k.p.k. Obowiązek ten dotyczy tylko wybranych przestępstw. Z art. 304 wynika, że obowiązek zawiadomienia policji lub prokuratora o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma każdy.

Do tej pory obowiązek informowania organów o karalnym przygotowywaniu lub dokonaniu czynu zabronionego dotyczył następujących przestępstw:

 • zamach stanu lub zamach na prezydenta,
 • zabójstwo
 • szpiegostwo,
 • piractwo,
 • eksterminacja ludności,
 • wzięcie zakładnika,
 • usuwanie przemocą organu konstytucyjnego,
 • sprowadzanie niebezpieczeństwa katastrofy,
 • działania o charakterze terrorystycznym.

W przypadku niepoinformowania o popełnieniu wyżej wymienionych przestępstw, mimo posiadania takiej wiedzy, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Teraz do takiego katalogu przestępstw dodano inne:

 • dokonanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 • seksualne wykorzystywanie małoletniego (pedofilia),
 • wykorzystanie seksualne osoby niepoczytalnej lub bezradnej,
 • zgwałcenie – z inną osobą, wobec osoby małoletniej lub wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego czy przysposabiającego (także gwałt ze szczególnym okrucieństwem).

Wymiar kary za niepoinformowanie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa wymienionego w kodeksie nie zmienił się. Wyjątkiem od tej reguły są osoby duchowne, które o popełnieniu przestępstwa dowiedziały się w czasie spowiedzi.

Fot. succo (CC0), Pixabay